Ochrona praw autorskich, treści i zasobów baz danych carQ.pl

 

1. Wszelkie prawa do niniejszego Portalu oraz jego wszystkich elementów podlegają ochronie prawnej.
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody autora i uprawnienia producenta lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl, podlega odpowiedzialności karnej.
Dotyczy to w szczególności oprogramowania (kodu strony), koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych (zamieszczanych) na łamach Portalu, logo, znaków graficznych, treści merytorycznych.

2. Poprzez objęcie ochroną prawną należy rozumieć w szczególności:


a) ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami.
b) ochronę wszelkich baz danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych  z późniejszymi zmianami w tym opracowanych i udostępnianych baz wiedzy.
c) ochronę wszelkich publikowanych utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami.
d) ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej.
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późniejszymi zmianami.

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.

4. Dozwolony użytek do posługiwania się treściami i danymi zawartymi na Portalu obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe inne, w tym nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści portalu do innych utworów osoby użytkującej z wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa.

5. Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga zgody autora i/lub producenta wyrażonej w formie pisemnej.

6. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworu carQ.pl, materiałów i danych umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie jego twórcy - Tomaszowi Rogalskiemu (autor), na wszystkich znanych obecnie oraz powstałych w przyszłości polach eksploatacji.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie baz danych, wszelkie zasoby, a w szczególności bazy danych stanowiące zbiory danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych przez carQ.pl według przyjętej przez producenta systematyki lub metody podlegają ochronie prawnej.
Producentem baz danych oraz wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carQ.pl w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 i Art. 6 ust. 2 jest Kajetan Rogalski (producent).
Prawo producenta do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykorzystanie części lub całości utworu, jak również danych z tworzonych baz danych wymaga zawarcia umowy licencyjnej.
Wykorzystywanie treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody autora i/lub producenta lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich.
Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów.
Bez wyraźnej zgody autora i/lub producenta lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu carQ.pl, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści i danych prezentowanych w Portalu, a w szczególności:


a) zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści Portalu – w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
b) zabrania się wprowadzania do obrotu treści Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;
c) w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
d) w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
e) w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.

7. Zakazy określone w pkt. 6 obejmują wszystkie kraje świata.

8. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba której działanie lub zaniechanie mogłoby naruszać zakazy i ograniczenia opisane w punktach powyższych powinna uzyskać pisemną zgodę autora lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich, przed podjęciem działania lub jego zaniechania zwracając się o zgodę wysyłając na adres pomoc@carq.pl

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c
  Sprawdź po VIN:
 • VIN
 • sprawdzanie VIN,
 • historia pojazdu,
 • szkody komunikacyjne po VIN,
 • historia uszkodzeń auta,
 • informacje o kradzieży auta po VIN,
 • aktualność okresowych badań technicznych po VIN,
 • sprawdź historię pojazdu,
 • historia przebiegu pojazdu,
 • czy figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych po VIN,
 • parametry i dane techniczne auta,
 • numer VIN, data pierwszej rejestracji,
 • rodzaj paliwa,
 • koszty eksploatacji po VIN,
 • rozmiar opon po VIN,
 • przybliżony przebieg pojazdu po VIN,
 • wiek pojazdu po VIN,
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu,
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu