Polityka Prywatności

(obowiązująca od dnia  01 września 2020 r.)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://carq.pl/ (zwanego dalej “Serwisem”).
  2. Administratorem Serwisu, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”), jest carQ.pl (zwana dalej „Administratorem”). Adres e-mail: pomoc@carq.pl
  3. Polityka Prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.

 

 1. Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
   1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:
    1. Kontakt z Administratorem  –  w tym celu Użytkownik przekazuje swój numer telefonu, adres e-mail, imię oraz inne dane zawarte w treści wiadomości lub formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą mogą być przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    2. Zakładanie i prowadzenie Konta Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej tuż przed założeniem Konta oraz w celu wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, jako obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
    3. Obsługa procesu sprzedaży za pośrednictwem Serwisu - w celu wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, jako obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
    4. Generowanie wzorów umów sprzedaży pojazdów za pośrednictwem Konta Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika w zakresie wszelkich danych niezbędnych do zawarcia prawidłowej umowy sprzedaży, a w tym numer PESEL.
    5. Wystawianie i wysyłanie faktur – w celu wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, jako obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Podanie danych do faktury jest obowiązkowe w celu prawidłowego wystawienia faktury.
    6. Realizacja reklamacji – składając reklamację Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji, które obejmują imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji, niektóre z praw nie będą przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdych warunkach.
    7. Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    8. Wykorzystywanie plików Cookies w Serwisie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    9. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu – w tym wypadku  dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    10. Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów –  jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    11. Potwierdzenie wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych
   1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Serwisu i świadczenia usług za jego pośrednictwem:
    1. Podmiot obsługujący automatyczną wysyłkę wiadomości e-mail,
    2. Operatorzy płatności online,
    3. Dostawcy usług hostingowych,
    4. Podmioty monitorujące ruch internetowy:
     1. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
     2. Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)
   2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców dostępnych na ich stronach internetowych.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych
   1. Dane osobowe niezbędne do obsługi procesu sprzedaży, wystawiania i wysyłki faktur, realizacji roszczeń reklamacyjnych, potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celach archiwalnych i dowodowych – będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.
   2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.
   3. Numery PESEL udostępnione przez Użytkownika w celu uzupełnienia wzoru umowy sprzedaży pojazdu wygenerowanego z poziomu Konta Użytkownika przechowywane są na serwerze Administratora do chwili wygenerowania umowy, nie dłużej niż przez 15 minut. 

 

 1. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   1. Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
    1. Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
    2. Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
    3. Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);
    4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;
    6. Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika;
    7. Prawo do przeniesienia danych osobowych.
   2. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.

 

 1. Pliki Cookies
  1. Ogólne informacje o Cookies
   1. Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
   2. Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
   3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować działanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

  1. Rodzaje Cookies i ich przeznaczenie
   1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
    1. Cookies sesyjne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i określenia statusu logowania Użytkowników. Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
    2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
    3. Cookies statystyczne – wykorzystywane w celu rejestrowania aktywności Użytkowników w Serwisie i dostarczania danych statystycznych, na podstawie których Administrator optymalizuje poszczególne funkcjonalności Serwisu.

 

  1. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
   1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
   2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

  1. Logi serwera
Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. Linki zewnętrzne
   1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe, które Użytkownik przekazując za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych.
   2. Przy korzystaniu z linka przekierowującego do innej strony internetowej należy zapoznać się z polityką prywatności administratora tej strony, określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie jej odwiedzania.

 

 1. Formularz kontaktowy
   1. Administrator udostępnia w Serwisie formularz w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązania kontaktu z Administratorem.
   2. Aby wysłać wiadomość za pośrednictwem formularza, Użytkownik udostępnia Administratorowi następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, numer telefonu, które wpisuje w odpowiednich polach formularza kontaktowego.

 

 1. Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych
   1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
   2. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Wyjątkowo wygodnie.

Skorzystaj z darmowego skanera kodu QR (Aztec)
Taki kod znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce!

Unikniesz pomyłek podczas ręcznego przepisywania numeru VIN.
Otwórz stronę carQ.pl w dowolnej przeglądarce na smartfonie.
Uruchom skaner, a następnie umieść kod z dowodu w polu ekranu.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c

Co jeszcze znajdziesz
w raporcie?

Dane green e61b93868961e227ff8eda617a0b4e004e6959757b29e2e847991fcf257e938a

Podstawowe dane o pojeździe

Marka, model, rodzaj paliwa, szczegółowe dane techniczne, typ pojazdu, Ilość miejsc siedzących, zużycie paliwa, średni koszt przejazdu 100km, wymiary, rozmiary opon

New 1577ab3683a3a32ae5b3e29790950c57cac598f11bdf8f35e0027ea0700bc423

Dane rejestrowe

Numer rejestracyjny, VIN, data pierwszej rejestracji, rok produkcji

Przebieg green d8b5f79f74679aff55cc09cbf7764d12083bd6b79a8dd805b6a113af3a214fa0

Przebieg pojazdu

Aktualny stan licznika, historia przebiegów, rozbieżności w odczytach drogomierza.

Country 5b1831acdc11d5e8845afbff53d8dd4edd9a6d4d3b9d9a519c756109edfa3bd0

Pochodzenie pojazdu

salon Polska lub sprowadzony, data sprowadzenia z zagranicy

Wspolwlasciciel green 758c8b8b1c783e1f6fa7d1c73b09b9c57541559bea781d815f443caf5973ab6a

Właściciele pojazdu

Czy jest zarejestrowany na firmę czy osobę fizyczną. Liczba właścicieli, współwłaścicieli

Tech check b4c932366adb938ce870849ffd2d0cd56388cf9eaf32d231d9c19f581d2f646b

Badanie techniczne i OC

Informacja czy posiada aktualne i do kiedy?

Rzs bg e8ec8ea37896d75610a35ab4969707ff5f2dce845b485fb3cda27b8c1b41a737 Rzs blur c9f7531fe07eb5812090d6309e77b65d1180e42ebcf00694ef3d009202a43d37

Tylko u nas dowiesz się
czy pojazd figuruje w Rejestrze
Zastawów Skarbowych

W czym jeszcze pomoże Ci carQ?

 • Skupujesz i sprzedajesz pojazdy używane?
 • Zarządzasz flotą pojazdów lub parkiem maszyn?
 • Chcesz sprawdzić pojazd przed zakupem?
 • Chcesz #transparentnie sprzedać auto?
 • Chcesz otrzymywać przypomnienia o ważności badań,
  kończącym się ubezpieczeniu czy konieczności wymiany oleju?

Zaufali nam

321 sprzedane 1 a7b90a3b1e51231ac12f4f7f2657b55075a0b236d7a60ae62a3d03d8ac0810ba
Spot a wheel 9ba5a4bf23e6ec7e80e0b2dcd9f3356d463534111d139cb6261ae50bfb04507a
Dekra dcd0c045bac5a50749ff3ec0a6cf7e976ae0ac6c9238151c8e2d7414be6a3657