Polityka Prywatności

(obowiązująca od dnia  01 marca 2018 r.)

 

Chronimy i szanujemy prywatność Użytkowników naszych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas wartością, o którą dbamy i traktujemy ją z uwagą i szczególną dbałością.

Polityka Prywatności usługi www.carQ.pl (w treści dokumentu „Usługa”) obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych i administrowanych przez carQ.pl Zawiera również informacje dotyczące celu i sposobu ich wykorzystania oraz zakresu dostępu i nadzoru Użytkowników do powierzonych nam danych.

Nadrzędnym celem przetwarzania danych Użytkowników przez administratora carQ.pl jest ulepszanie Serwisu i świadczonych Usług w taki sposób, abyś mógł z nich korzystać w sposób ciągły, efektywny i prosty.

Bazy danych administrowane przez carQ.pl prowadzone są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, z zachowaniem zasad współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administratorem danych osobowych Użytkowników  (osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, fundacji, zrzeszeń i organizacji) jest carQ.pl .

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisów i Usług jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności oferowanych Usług i Serwisów.

carQ.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług w następującym zakresie:
imię, nazwisko, firma, dane adresowe, kraj, adres e-mail, numer telefonu, informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz dane osobowe udostępniane przez Użytkowników w prowadzonej korespondencji.
Użytkownik, jako właściciel powierzonych danych ma prawo i obowiązek do nieograniczonej aktualizacji danych przekazanych w procesie rejestracji. Aktualizacja danych winna nastąpić niezwłocznie po zmianie danych tak, aby Usługi mogły być zrealizowane prawidłowo.

carQ.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego) własnych produktów oraz świadczonych usług.

carQ.pl zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem udostępnianych Serwisów (np. w zakresie realizacji płatności), przy czym podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych.
W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego carQ.pl współpracuje wyłącznie z podmiotami z siedzibą w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

carQ.pl zarejestrowanym Użytkownikom zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji własnych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy.
carQ.pl zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.
Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usługami i narzędziami, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu carQ.pl oraz rozumie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie powierzonych danych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że linki zamieszczone w Serwisie carQ.pl lub aplikacji mobilnej, mogą przekierować do zewnętrznych usług i innych witryn, znajdujących się poza Serwisem carQ.pl, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty.

 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW

Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów w ramach współpracy z carQ.pl może nastąpić tylko w przypadku gdy Klient jest ich administratorem (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych) lub przetwarza dane osobowe Subskrybentów na podstawie art. 31 Ustawy.

carQ.pl przetwarza dane Subskrybentów jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów następuje w zakresie adresu email oraz pozostałych danych Subskrybentów uznanych przez Użytkownika jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.

Dalsze powierzenie przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego carQ.pl współpracuje wyłącznie z podmiotami z siedzibą w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

carQ.pl oświadcza, że spełnia wymogi dotyczące środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych określonych w przepisach rozporządzenia, o których mowa w art. 39a Ustawy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez carQ.pl, o których mowa, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa carQ.pl ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik.
carQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażących zaniedbań carQ.pl
Całkowita odpowiedzialność carQ.pl nie może być wyższa niż kwota ostatniej płatności zrealizowanej przez Użytkownika z tytułu korzystania z Usługi za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik zgłosił roszczenie wobec carQ.pl

 

USUNIĘCIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Po usunięciu Konta Użytkownika w Serwisie, carQ.pl obowiązany jest do przechowywania danych Użytkownika, danych Subskrybentów, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących Konta w okresie nie krótszym niż 60 dni w przypadku Konta bezpłatnego oraz 90 dni w przypadku Konta płatnego.

Przetwarzanie danych osobowych przez carQ.pl po usunięciu Konta będzie obejmować wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania innych operacji na przechowywanych danych z zastrzeżeniem obowiązków carQ.pl wynikających z obowiązujących przepisów lub nałożonych na carQ.pl przez uprawnione organy.

carQ.pl będzie przechowywał dane osobowe zgodnie z powyższym postanowieniem wyłącznie w celu reaktywacji Konta przez Użytkownika stosownie do postanowień Regulaminu oraz wykonania obowiązków carQ.pl wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub nałożonych na carQ.pl przez uprawnione organy.

Po upływie powyższych okresów (60 lub 90 dni) dane zostaną trwale usunięte z Serwisu i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Dane Użytkownika mogą zostać wydane na jego żądanie zgłoszone przed upływem 7 dni od daty przypadającej na datę usunięcia danych z bazy Serwisu.

 

WARUNKI TECHNICZNE

W trakcie korzystania z zasobów Serwisu (dotyczy Użytkowników zarejestrowanych, Subskrybentów lub Użytkowników nie zarejestrowanych) wykorzystywane dla świadczenia usług serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych.

Informacje te mogą zawierać dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem do Serwisu carQ.pl, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne.

carQ.pl wykorzystuje je wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia najwyższej jakości oraz podwyższania jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

 

COOKIES

Serwis carQ.pl wykorzystuje cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerach Użytkowników, Subskrybentów oraz osób odwiedzających Serwisy), identyfikujące Użytkowników w zakresie niezbędnym do wsparcia efektywnego wykorzystania udostępnianych funkcjonalności.

Serwisy carQ.pl wykorzystują dwie kategorie cookies:

Session Cookies - pliki zapisywane w celu określenia statusu logowania Użytkowników.

Action Cookies – pliki zapisywane w celu rejestrowania aktywności Użytkowników w Serwisie carQ.pl  - Dostarczają dane statystyczne, na podstawie których optymalizowane są funkcjonalności Serwisu.
Warunkiem działania plików cookies jest akceptacja przez Użytkownika lub Subskrybenta odwiedzającego Serwis carQ.pl

Akceptacja cookies w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez carQ.pl plików cookies. Zablokowanie cookies wyrażone brakiem akceptacji może ograniczać lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Serwis carQ.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkowników, Subskrybentów oraz osób odwiedzających Serwis carQ.pl jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku udostępnienia przez Użytkownika w formularzu rejestracji danych wrażliwych wymagających szczególnej ochrony, system szyfruje takie informacje przy zastosowaniu bezpiecznych technologii certyfikatu SSL (secure socket layer).

 

PHISHING

carQ.pl podejmuje starania zmierzające do eliminacji wszelkich form kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnych praktyk (phishing). W tym celu wszelkie przekazywane przez Użytkowników dane, w szczególności dane wrażliwe gromadzone są w bezpieczny sposób.

 

UJAWNIENIE DANYCH

Dane gromadzone i przetwarzane przez carQ.pl mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

ochrony praw carQ.pl lub osób trzecich, ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób, zapobiegania lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym, obraźliwym oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

 

INFORMACJA HANDLOWA

carQ.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności carQ.pl oraz działalności partnerów i kontrahentów carQ.pl

Wysyłanie informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz zakresu bezpośrednio świadczonej usługi Serwisu nie traktuje się jako informacji handlowych.

Użytkownik Serwisu ma prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz do wglądu, zmiany i usunięcia własnych danych.

Informacje handlowe otrzymywane w związku z korzystaniem z Serwisów carQ.pl oraz jego partnerów i Kontrahentów będą przesyłane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 

UŻYTKOWNICY

Serwis przeznaczony jest dla wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

Użytkownicy małoletni mogą korzystać z Serwisu za zgodą i pod nadzorem przedstawicieli ustawowych.

 

LINKI DO INNYCH STRON

Serwis może zawierać linki przekierowujące Użytkownika Serwisu carQ.pl na zewnętrzne strony internetowe.

Linkowanie do stron zewnętrznych nie stanowi o istniejących powiązaniach lub zależnościach pomiędzy carQ.pl a podmiotem będącym właścicielem lub administratorem stron internetowych.

carQ.pl w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekierowań i nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych.

carQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na stronach docelowych, na które przekierowują linki.

 

WYMOGI PRAWNE

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do stosowania się do wymogów zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z Serwisu carQ.pl  Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wykorzystywania Serwisu prosimy kierować do carQ.pl na adres: pomoc@carQ.pl

carQ.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikacji lub uzupełniania treści niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie działania dotyczące zmian będą komunikowane Użytkownikom w formie i czasie zgodnym z zwyczajowo przyjętą formą na www.carQ.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c
  Sprawdź po VIN:
 • VIN
 • sprawdzanie VIN,
 • historia pojazdu,
 • szkody komunikacyjne po VIN,
 • historia uszkodzeń auta,
 • informacje o kradzieży auta po VIN,
 • aktualność okresowych badań technicznych po VIN,
 • sprawdź historię pojazdu,
 • historia przebiegu pojazdu,
 • czy figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych po VIN,
 • parametry i dane techniczne auta,
 • numer VIN, data pierwszej rejestracji,
 • rodzaj paliwa,
 • koszty eksploatacji po VIN,
 • rozmiar opon po VIN,
 • przybliżony przebieg pojazdu po VIN,
 • wiek pojazdu po VIN,
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu,
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu