Regulamin usług
świadczonych drogą elektroniczną

(obowiązujący od dnia  01 września 2020 r.)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie.
  2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
   2. „Usługodawca” – car QUALITY Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szerokiej 21/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831039, NIP 9562359366, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; adres e-mail: pomoc@carq.pl;
   3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, organ publiczny lub inny podmiot, korzystający z Serwisu;
   4. „Konto Użytkownika” – dostępny w systemie teleinformatycznym, chroniony hasłem, indywidualny pulpit Użytkownika umożliwiający korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu;
   5. „Serwis” – platforma pod adresem https://carq.pl/, działająca w systemie teleinformatycznym, dostępna za pośrednictwem Urządzeń Dostępowych, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Cennika oraz pozostałych dokumentów udostępnionych w Serwisie, w szczególności akcji, promocji i ofert ograniczonych ilością lub czasem trwania;
   6. „Umowa” – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do ich świadczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz ewentualnymi innymi warunkami zaakceptowanymi przez Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania;
   7. „Urządzenia Dostępowe” – urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem, za pośrednictwem których następuje połączenie i korzystanie z Serwisu.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie nowe funkcjonalności będą podlegały postanowieniom niniejszego Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do treści Regulaminu oznacza zgodę na te zmiany. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://carq.pl/regulations.
  4. Zaakceptowanie Regulaminu w imieniu osoby prawnej oznacza oświadczenie o posiadaniu właściwego umocowania do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu tej osoby prawnej. Regulamin nie może zostać zaakceptowany przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych.
  5. Naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych warunków zaakceptowanych przez Użytkownika, może skutkować zablokowaniem dostępu do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności oraz dochodzeniem roszczeń.
    
 2. Warunki korzystania z Serwisu
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi płatne i bezpłatne. Skorzystanie z płatnej usługi każdorazowo wymaga zawarcia Umowy.
  2. Informacje o aktualnym zakresie usług oraz o warunkach ich świadczenia są dostępne w Serwisie. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z tymi informacjami każdorazowo przed zawarciem Umowy.
  3. Korzystanie z bezpłatnych usług może wiązać się z koniecznością podania adresu e-mail i wyrażenia przez Użytkownika zgody oraz na dostarczanie informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach partnerów Usługodawcy, które są integralną częścią raportów o pojazdach.
  4. Korzystanie z płatnych usług wiąże się z koniecznością podania adresu e-mail, złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie adresu e-mail zgodnie z Polityką Prywatności, a ponadto wymaga podania imienia i nazwiska, a opcjonalnie nazwy firmy i NIP przedsiębiorcy oraz adresu do korespondencji, celem wystawienia faktury VAT (podstawa prawna: art. 106e pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), a także wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
    
 3. Konto Użytkownika
  1. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne i wymaga podania prawidłowego adresu e-mail lub zalogowania się za pośrednictwem Facebooka. Na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik nadaje hasło dostępowe do Konta Użytkownika.
  2. Z poziomu Konta Użytkownika Użytkownik ma możliwość w szczególności:
   1. wglądu, edycji, usuwania swoich danych osobowych;
   2. wglądu i edycji danych pojazdów Użytkownika;
   3. dodawania, wglądu, edycji i usuwania ofert sprzedaży pojazdów Użytkownika;
   4. generowania, edycji i usuwania wzorów umów sprzedaży pojazdów Użytkownika;
   5. wglądu do zakupionych raportów;
   6. usunięcia Konta Użytkownika.
     
 4. Odstąpienie od Umowy
  1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych (np. płatnych raportów) nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli za jego wyraźną zgodą otrzymał on przedmiot umowy (np. płatny raport) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgoda Użytkownika wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkboxa przed zawarciem Umowy
    
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy i Reklamacje
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do części lub całości Serwisu spowodowany okolicznościami, za które nie ponosi winy. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób nieprzerwany, a o terminach planowanych przerw zawiadomi Użytkowników stosownym komunikatem na stronie www.carQ.pl.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikające z:
   1. niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
   2. niewłaściwego funkcjonowania baz danych Centralnej Ewidencji Pojazdów lub zmian w tym systemie dokonanych przez administratorów tego systemu,
   3. korzystania z Serwisu przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
   4. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika,
   5. działania siły wyższej.
  3. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy nie może być wyższa niż kwota ostatniej płatności zrealizowanej przez Użytkownika z tytułu korzystania z Serwisu za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik zgłosił roszczenie wobec Usługodawcy. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszelkie uwagi oraz problemy związane z działaniem Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez wiadomość e-mail na adres pomoc@carq.pl. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą zgłoszenia oraz oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail). Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
  5. Z zastrzeżeniem ust. 1-3, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty. Zwrot uiszczonej opłaty następuje bez zbędnej zwłoki.
    
 6. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie (a w tym między innymi oprogramowanie – kod Serwisu, koncepcja graficzna i logiczna Serwisu, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i utworów prezentowanych w Serwisie, logo, znaki graficzne, teksty) przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści dostępnych na jego Koncie Użytkownika wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne ani naukowe i nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści Serwisu do innych utworów.
  3. Żadna treść (a w szczególności: wygenerowane raporty o pojazdach, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, pliki pdf, pliki tekstowe oraz wszelkie inne treści) udostępniana Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu i Konta Użytkownika nie może być:
   1. utrwalana, zwielokrotniana ani rozpowszechniana, w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy;
   2. wprowadzana do obrotu w całości lub w części, użyczana, darowana, podnajmowana, również w wersji zmodyfikowanej lub przetłumaczonej na inne języki;
   3. tłumaczona, modyfikowana, przystosowywana;
   4. w odniesieniu do baz danych – pobierana, modyfikowana i wtórnie wykorzystywana w całości lub w części;
 • bez wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  1. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu i jego poszczególnych elementów, a w tym autorskich praw majątkowych do raportów.
    
 1. Urządzenia Dostępowe
  1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania Urządzeniem Dostępowym spełniającym następujące warunki:
   1. dostęp do Internetu (łącze min. 0,5 Mb/s),
   2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, macOS Safari lub Chrome Android w aktualnej i stabilnej wersji; z włączoną obsługą plików Cookies i Local Storage.
     
 2. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu
  1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swoje Urządzenie Dostępowe w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym i opisywanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii „obronnych”, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Usługodawca, pomimo dokładanych starań i stosowania szyfrowania komunikacji przy pomocy protokołu SSL (Hypertext Transfer Protocol Secure - HTTPS) nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieci Internet.
  2. W zakresie stosowanych przez Usługodawcę zasad ochrony danych osobowych Usługodawca odsyła do Polityki Prywatności.

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c
  Sprawdź po VIN:
 • VIN
 • sprawdzanie VIN,
 • historia pojazdu,
 • szkody komunikacyjne po VIN,
 • historia uszkodzeń auta,
 • informacje o kradzieży auta po VIN,
 • aktualność okresowych badań technicznych po VIN,
 • sprawdź historię pojazdu,
 • historia przebiegu pojazdu,
 • czy figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych po VIN,
 • parametry i dane techniczne auta,
 • numer VIN, data pierwszej rejestracji,
 • rodzaj paliwa,
 • koszty eksploatacji po VIN,
 • rozmiar opon po VIN,
 • przybliżony przebieg pojazdu po VIN,
 • wiek pojazdu po VIN,
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu,
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu