Raporty o rynku pojazdów używanych.

Oddajemy do Twojej dyspozycji kolejny raport carQ.pl
Prezentujemy obraz polskiego rynku pojazdów używanych.

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.

Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

*RAPORT został przygotowany na podstawie danych o pojazdach weryfikowanych na carQ.pl przez Użytkowników.

 

 

Poznaj RAPORT carQ.pl czerwiec 2020

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.
Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

 

Poznaj RAPORT carQ.pl czerwiec 2019

 

Czy wiesz jaki jest najpopularniejszy typ nadwozia aut osobowych używanych w Polsce? (patrz str. 12)
Najpopularniejsze auta wśród używanych osobówek to marki niemieckie (patrz raport str. 14) a 69% z nich to pojazdy sprowadzone z zagranicy (patrz raport str. 10)

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.
Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

 

Poznaj RAPORT carQ.pl maj 2019

 

Czy wiesz, że ponad 10% Kierowców zapomina o terminie obowiązkowych badań technicznych?
Prawie 13% z nas nie pamięta również o terminowy zawarciu umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.
Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

 

Dlaczego powstał ten raport?

Zwróciliśmy uwagę, że wielu Użytkowników aplikacji carQ.pl chętnie korzysta z usługi przypomnień i alertów dotyczących daty kolejnego badania okresowego czy daty ważności polisy OC.
Nasze zainteresowanie wzbudził wysoki odsetek pojazdów, których badania okresowe są nieaktualne.
W świetle zaostrzenia przepisów i sankcji grożących za brak stosownych badań chcieliśmy zwrócić uwagę na korelację pomiędzy stanem technicznym pojazdów a bezpieczeństwem na drogach.

 

Dlaczego warto zwrócić uwagę na raport carQ.pl?

Większość Użytkowników aplikacji carQ.pl dokonuje weryfikacji historii zaczynając od własnego pojazdu, którego dowód rejestracyjny znajduje się „pod ręką".
Można zatem z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że analiza danych pozwoli na wnioskowanie o stanie pojazdów używanych, jakimi poruszamy się po naszych drogach.
Wierzymy, że udostępniając dane w formie raportu nie tylko zwrócimy uwagę na istotę problemu ale również przyczynimy się w dłuższej perspektywie na bezpieczeństwo na polskich drogach.

 

Jak został przygotowany aktualny raport carQ.pl?

Dokonaliśmy analizy danych i ogólnodostępnych informacji o pojazdach weryfikowanych przez Użytkowników naszej platformy.
Próbę badawczą stanowi 200 tys. ostatnio sprawdzonych pojazdów (ważna jest data weryfikacji ze względu na aktualność danych pochodzących z CEPIK oraz Ministerstwa Finansów).
Od udostępnienia platformy www.carQ.pl aplikacja dokonała ponad dwa miliony weryfikacji danych i historii pojazdów jeżdżących po naszych drogach.
Oferowanie narzędzi wspierających kontrolę i przypomnienia o ważnych datach dla Kierowców pojazdów jest w naszej ocenie społecznie użyteczne.
Chcemy również zapoczątkować regularną publikację raportów o „stanie pojazdów poruszających się po naszych drogach.” Czas pokaże jak zmieniają się pojazdy, ich wiek i i stan techniczny.

Jeżeli informacje z prezentowanych zasobów spotkają się z Waszym zainteresowaniem umożliwiamy ich wykorzystanie w publikacjach.

Kontakt do nas: TUTAJ

 

 

Nota prawna
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworu carQ.pl i wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carq.pl przysługują wyłącznie jego twórcy - Kajetanowi Rogalskiemu (autor), na wszystkich znanych obecnie oraz powstałych w przyszłości polach eksploatacji.
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie baz danych, wszelkie zasoby, a w szczególności bazy danych stanowiące zbiory danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych przez carQ.pl według przyjętej przez producenta systematyki lub metody podlegają ochronie prawnej.
Producentem baz danych oraz wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carq.pl w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 i Art. 6 ust. 2 jest Kajetan Rogalski (producent).
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody i uprawnienia producenta lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl, podlega odpowiedzialności karnej.
Prawo producenta do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykorzystanie części lub całości utworu autora, jak również pobieranie danych z baz danych producenta wymaga zawarcia umowy licencyjnej.
Wykorzystywanie treści publikowanych na portalu carQ.pl poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej, pisemnej zgody autora i producenta, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich lub praw do baz danych.
Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów.
Bez wyraźnej zgody autora i producenta, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu carQ.pl, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:
  • zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści i danych udostępnianych na Portalu – w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści i danych publikowanych na Portalu, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
  • zabrania się wprowadzania do obrotu treści i danych udostępnianych na Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu  egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;  
  • w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  • w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
  • w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.
Pełna treść noty prawnej

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Wyjątkowo wygodnie.

Skorzystaj z darmowego skanera kodu QR (Aztec)
Taki kod znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce!

Unikniesz pomyłek podczas ręcznego przepisywania numeru VIN.
Otwórz stronę carQ.pl w dowolnej przeglądarce na smartfonie.
Uruchom skaner, a następnie umieść kod z dowodu w polu ekranu.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c